Milieuvergunningsaanvraag

Milieuvergunningsaanvraag

Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Als u in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van uw bedrijf voor mens en milieu (respectievelijk grootste hinder tot minst hinder). De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieueffecten.

U hoeft zich geen zorgen te maken. Dit gaat ORA-INFRA voor u uitzoeken!

  • ORA INFRA laat u ook weten of u een vergunning of een melding nodig hebt, en zo ja, welke vergunning en waarvoor. Indien een Milieucoördinator (link naar andere pagina) nodig is, dan maken wij u graag een voorstel. 
  • We maken uw online-dossier op het Omgevingsloket en ondersteunen bij indienen bij de deputatie van de provincie of het College van Schepenen bij de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden.

Omzetting van lopende milieuvergunningen

Voor bepaalde milieuvergunningen kan een exploitant via een eenvoudige procedure in het omgevingsloket de omzetting naar een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur vragen. De lopende milieuvergunning moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

  • De milieuvergunning werd verleend voor 20 jaar.
  • De omzetting wordt gevraagd tussen de 48ste en 36ste maand vóór het einde van de milieuvergunning.
  • De stedenbouwkundige handelingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting, zijn op het tijdstip van de vraag tot omzetting hoofdzakelijk vergund.
  • De vraag tot omzetting vereist geen MER of passende beoordeling.
  • Noch het betrokken publiek, noch de adviesinstanties dienen een gemotiveerd bezwaar in tijdens de omzettingsprocedure.

In alle andere gevallen moet de exploitant voor het hernieuwen van de omgevingsvergunning een nieuwe aanvraag indienen in het online omgevingsloket. (link naar bovenste deel)

Hulp bij aanvraag van de omgevingsvergunning

Hebt u hulp nodig bij de aanvraag van uw vergunning? Neem contact met ORA INFRA