Icoon Milieu & Energie

Milieu & Energie

Samen gaan we voor een duurzame en groene planeet! De impact van milieuschade is niet in te schatten, dat laten we toch niet gebeuren? 

En willen we nog een mooie planeet nalaten aan onze (klein)kinderen? Neem vandaag nog contact op met ORA INFRA om te kijken of je op vlak van milieu en energie goed scoort en waar er eventueel nog opportuniteiten liggen voor jouw bedrijf als ambassadeur van onze groene planeet. 

Omgevingsaanvragen en meldingen

I. Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet je nagaan of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of jouw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van jouw bedrijf voor mens en milieu (respectievelijk grootste hinder tot minst hinder). De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieueffecten.

Je hoeft zich geen zorgen te maken. Dit gaat ORA INFRA voor jou uitzoeken!

  • ORA INFRA laat je ook weten of je een vergunning of een melding nodig hebt, en zo ja, welke vergunning en waarvoor. Indien een milieucoördinator nodig is, dan maken wij je graag een voorstel. 
  • We maken jouw online-dossier op het Omgevingsloket en ondersteunen bij indienen bij de deputatie van de provincie of het College van Schepenen bij de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden.

II. Omzetting van lopende milieuvergunningen

Voor bepaalde milieuvergunningen kan een exploitant via een eenvoudige procedure in het omgevingsloket de omzetting naar een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur vragen. De lopende milieuvergunning moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

  • De milieuvergunning werd verleend voor 20 jaar.
  • De omzetting wordt gevraagd tussen de 48ste en 36ste maand vóór het einde van de milieuvergunning.
  • De stedenbouwkundige handelingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting, zijn op het tijdstip van de vraag tot omzetting hoofdzakelijk vergund.
  • De vraag tot omzetting vereist geen MER of passende beoordeling.
  • Noch het betrokken publiek, noch de adviesinstanties dienen een gemotiveerd bezwaar in tijdens de omzettingsprocedure.

In alle andere gevallen moet de exploitant voor het hernieuwen van de omgevingsvergunning een nieuwe aanvraag indienen in het online omgevingsloket. 

Heb je hulp nodig bij de aanvraag van jouw omgevingsvergunning? Neem contact met ORA INFRA:

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

We nemen je privacy ernstig. Lees onze policy.