Milieuadvies - Audit - Administratie

Milieuadvies - audit - Milieuadministratie

Bedrijven die vallen onde de Vlarem-wetgeving dienen in orde te zijn met heel wat wettelijke verplichtingen, zoals:

 • Het opstellen van het integraal milieujaarverslag (luchtemissies, wateremissies, afvalstoffen).
 • Het invullen van de aangifte heffing lozen afvalwater en winning grondwater.
 • Het opstellen van het jaarverslag van de milieucoördinator.
 • Bezitten van een erkenning ophaler/ vervoerder OVAM.

Indien u een offerte of meer informatie wenst, neem dan hier contact op met ons.

Wat zijn de taken van een milieucoördinator?

De taken van een milieucoördinator zijn wettelijk omschreven in het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid.

 1. De milieucoördinator heeft onder meer tot taak:
 2. a) bij te dragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethodes en producten.
  b) te waken over de naleving van de milieuwetgeving door meer bepaald op regelmatige tijdstippen controle uit te oefenen op de werkplaatsen, de zuivering technische werken en de materiaalstromen, hij rapporteert de vastgestelde tekortkomingen aan de bedrijfsleiding en doet voorstellen om deze te verhelpen.
  c) te waken over of in te staan voor de uitvoering van de voorgeschreven emissie- en immissiemetingen en de registratie van de resultaten ervan.
  d) te waken over het bijhouden van het afvalstoffenregister en het materialenregister en de naleving van de meldingsplicht.
  e) voorstellen te doen en bij te dragen tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting, van haar producten, haar afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken.
 3. De milieucoördinator geeft zijn advies over elke voorgenomen investering die vanuit milieuoogpunt relevant kan zijn. Zijn advies wordt tijdig ingewonnen en het wordt voorgelegd aan het orgaan dat de beslissing neemt. Op zijn verzoek wordt hij gehoord.
 4. De milieucoördinator stelt ten behoeve van de bedrijfsleiding en, in voorkomend geval, ten behoeve van de ondernemingsraad en het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen, of bij ontstentenis van deze organen, van de vakbondsafvaardiging jaarlijks een verslag op over de wijze waarop hij zijn opdracht heeft vervuld. Dit verslag bevat onder meer een overzicht van de door hem uitgebrachte adviezen en het gevolg dat eraan werd gegeven."Extra" advies of ondersteuning nodig?  Vraag het ons gerust !